نمایش نوار ابزار

اخذ دستور لازم از وزیر در خصوص تهیّه‌ی طرح های فراملّی و طرح تفصیلیِ توسعه

اخذ دستور لازم از وزیر مربوطه توسط دکتر گرمابی درباره‌ی “انتخاب مشاور ذی‌صلاح در خصوص تهیّه‌ی طرح های فراملّی و طرح تفصیلیِ توسعه و لزوم برنامه‌ریزی مدوّن و کامل برای نیشابور”

طرح تفصیلیِ توسعهطرح تفصیلیِ توسعه