نمایش نوار ابزار

اخذ دستور مبنی بر “مساعدت در تخصیص سهم اعتبارات مناطق سکونتگاهی”

در حاشیه‌ی جلسه‌ی رای اعتماد به وزرا، انجام شد:

اخذ دستور مبنی بر “مساعدت در تخصیص سهم اعتبارات مناطق سکونتگاهی در سال‌های گذشته” از وزیر توسط دکتر گرمابی

اعتبارات مناطق سکونتگاهیاعتبارات مناطق سکونتگاهی