نمایش نوار ابزار

ارتقای زبرخان، سرولایت و میان‌جلگه به شهرستان و تبدیل بخش مرکزی به ۲ بخش

اخذ دستور اقدام اولویت‌د‌‌‌ا‌ر دکتر گرمابی از وزیر کشور در حاشیه‌ی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت مبنی بر:

ارتقای بخش‌های زبرخان، سرولایت و میان‌جلگه به شهرستان و تبدیل بخش مرکزی به ۲ بخش و نیز ارتقای روستاهای اسحاق‌آباد، برزنون و گرماب به شهر

بازگشت روستاهای جمبرجوق، فرخار، رباطی‌شاهزاده و چزک به شهرستان فیروزه

وزیر کشور وزیر کشور