نمایش نوار ابزار

بازدید دکتر گرمابی از نخستین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی در نیشابور

بازدید دکتر گرمابی و اعضایی از کارگروه‌های تخصصی مشورتیِ ایشان از نخستین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی در نیشابور

۱۸ شهریور ۹۶

صنایع دستی صنایع دستی صنایع دستی صنایع دستی صنایع دستی