نمایش نوار ابزار

برگزاری جلسات دیدار مردمی دکترگرمابی با همشهریان

برگزاری جلسات دیدار مردمی دکترگرمابی با همشهریان در محل دفتر ارتباطاتِ مردمیِ نماینده واقع در: نیشابور، خیابان امام، جنب بانک ملّی مرکزی

۳۱ خرداد ۹۶

دیدار مردمی دیدار مردمی دیدار مردمی