نمایش نوار ابزار

برگزاری همایش روز جهانی کودک در نیشابور

برگزاری همایش روز جهانی کودک در نیشابور با شرکت مهدهای کودک و به همت اداره بهزیستی شهرستان .
مسوول دفتر دکتر گرمابی و برخی از مسئولین نیز در این مراسم شرکت داشتند.

۱۸ مهر ۹۶

روز جهانی کودک روز جهانی کودک روز جهانی کودک