نمایش نوار ابزار

تخصيص كامل اعتبار۱۰۰۰ ميليون ريالي جهت اجراي طرح هادي روستاي مرزان شهرستان فيروزه

تخصيص كامل اعتبار۱۰۰۰ ميليون ريالي جهت اجراي طرح هادي روستاي مرزان شهرستان فيروزه با پيگيري دکتر گرمابی نماينده مردم شهرستان هاي نيشابور و فيروزه

۲۱ آذر ۹۶

طرح هادی