نمایش نوار ابزار

حضور دکترگرمابی در آیین بازگشایی مرکزشماره‌ی یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

حضور دکترگرمابی در آیین بازگشایی مرکزشماره‌ی یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که به همت خانواده‌ی مرحوم حکمت بازسازی شده است.
دکتر گرمابی عضو قدیمی این کانون در سال۱۳۵۳ بوده‌اند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان