نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در جلسه بررسی موضوع آرای صادره کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری فیروزه

حضور دکتر گرمابی در جلسه بررسی موضوع آرای صادره کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷  شهرداری فیروزه در خصوص ساخت و سازهای انجام شده در سیلوی گندم شهرستان فیروزه

۲۱ دی ۹۶

کمیسیون های ماده ۱۰۰ کمیسیون های ماده ۱۰۰ کمیسیون های ماده ۱۰۰