نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در روستاهای چهل‌مرغیان، فدیشه و حصارسرخ بخش میان‌جلگه

حضور دکتر گرمابی در روستاهای چهل‌مرغیان، فدیشه و حصارسرخ بخش میان‌جلگه به همراه بخشدار و فرمانده ‌انتظامی بخش میان‌جلگه.

۸مهر۹۶/ ۹محرّم۱۴۳۹

روستاهای چهل‌مرغیان روستاهای چهل‌مرغیان روستاهای چهل‌مرغیان روستاهای چهل‌مرغیان روستاهای چهل‌مرغیان روستاهای چهل‌مرغیان روستاهای چهل‌مرغیان