نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در ستاد انتخابات شهرستان نیشابور

دکتر گرمابی ضمن عرض خداقوّت به کارکنانِ فرمانداری شهرستان، در جریان روند ثبت نام کاندیداهای شورای شهر قرار گرفت.

۵ فرودین ۹۶

Untitled-1 Untitled-2 Untitled-3 Untitled-5