نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در نمایشگاه شعر، نقّاشی و خطاطیِ آثاری از هنرمندان در هتل کوثر ناب مشهد

حضور دکتر گرمابی در نمایشگاه شعر، نقّاشی و خطاطیِ آثاری از هنرمندان: امیرشاهرخ فریوسفی و سمانه سنگچولی در “هتل کوثر ناب مشهد”

۱۵ آذر ۹۶
نمایشگاه شعر، نقّاشی و خطاطیِ نمایشگاه شعر، نقّاشی و خطاطیِ نمایشگاه شعر، نقّاشی و خطاطیِ