نمایش نوار ابزار

حضور فعّالانه‌ی مسئول و اعضای دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در مراسم مهر عاطفه‌ها

حضور فعّالانه‌ی مسئول و اعضای دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در مراسم مهر عاطفه‌ها که در مدارس منطقه‌ی میان‌جلگه، در راستایِ کمک به دانش‌آموزانِ نیازمند، برگزار شد.

۱۹ مهر ۹۶

مهر عاطفه ها مهر عاطفه ها مهر عاطفه ها مهر عاطفه ها مهر عاطفه ها