نمایش نوار ابزار

حضور مسئول دفتر مردمی دکتر گرمابی در مراسم تشییع شهیدِ پاسدار حسین رفیعی‌راد

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در مراسم تشییع شهیدِ دفاع مقدّس؛ پاسدار حسین رفیعی‌راد

۸ آذر ۹۶

راسم تشییع شهیدِ دفاع مقدّس راسم تشییع شهیدِ دفاع مقدّس راسم تشییع شهیدِ دفاع مقدّس