نمایش نوار ابزار

دستورِ اقدام به “تخصیص سهم اعتبارات مناطق سکونت‌گاهیِ نیشابور”

دستورِ اقدام به “تخصیص سهم اعتبارات مناطق سکونت‌گاهیِ نیشابور” در راستای پیگیری‌های مستمر دکتر گرمابی

تخصیص سهم اعتبارات