نمایش نوار ابزار

دیدار دکتر گرمابی با جانبازِ قطعِ نخاعِ ۷۰ درصد دفاعِ مقدّس

خدا نخواست سرَت را فقط بگیرد، خواست
که ذرّه ذرّه تمامِ تو را شهید کند…

دیدار دکتر گرمابی با جانبازِ قطعِ نخاعِ ۷۰ درصد دفاعِ مقدّس؛ جناب آقای علیرضا رضوی به مناسبت اعیاد شعبانیّه

جانباز دفاع مقدس