نمایش نوار ابزار

مشارکتِ دکتر گرمابی(با انجام اولین واریز مبلغ) در طرح هزار نیشابوری

مشارکتِ دکتر گرمابی(با انجام اولین واریز مبلغ) در طرح هزار نیشابوری (هر نیشابوری یک میلیون تومان) به منظورِ توسعه و تجهیز بخش انژیوگرافی و جرّاحی قلب بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان نیشابور

طرح هزار نیشابوری طرح هزار نیشابوری