نمایش نوار ابزار

پاسخ مثبت معاون وزیر ارتباطات در خصوص بازسازی و تعمیر دفاترمخابراتی روستاهای شهرستان فیروزه

پاسخ مثبت معاون وزیر ارتباطات به دکترگرمابی در خصوص بازسازی و تعمیر دفاترمخابراتی روستاهای شهرستان فیروزه

۱۳ دی ۹۶

دفاتر مخابراتی