نمایش نوار ابزار

پرداخت غرامت و زیان کشاورزان خسارت‌دیده نیازمند تأمین اعتبار دولت است

درخواست دکتر گرمابی و ۱۵۲ نماینده‌ی دیگر مجلس از ریاست محترم جمهور در خصوص تخصیص و تأمینِ کامل اعتبارات صندوق بیمه‌ کشاورزی

صندوق بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی