نمایش نوار ابزار

پيگيري‌هاي دكتر گرمابي در خصوص درخواست شركت تعاوني معدن فيروزه

پيگيري‌هاي دكتر گرمابي در خصوص درخواست شركت تعاوني معدن فيروزه مبني بر بازنگري در قيمت پايه حقوق دولتي معدن مذكور و پاسخ سازمان مربوطه

۲۶ آذر ۹۶

معدن فیروزه معدن فیروزه