نمایش نوار ابزار

پیگیریِ دکتر گرمابی و اخذ دستورِ لازم جهت “تحویل و تامینِ قیر ورودی‌های نیشابور”

در حاشیه‌ی جلسه‌ی رای اعتماد به وزرا، انجام شد:

پیگیریِ دکتر گرمابی و اخذ دستورِ لازم جهت “مساعدت در تحویل و تامینِ قیر ورودی‌های نیشابور” از وزیر راه و شهرسازی

مساعدت در تحویل قیرمساعدت در تحویل قیر