نمایش نوار ابزار

اختراعات

  ۱-   ۱:KAVEH SARIKHANI – 2:HAMID GARMABI – , “” , Iran (Islamic Republic of) , 100300776 , 14 September2010 _

 

  ۲-   ۲:HAMID GARMABI – 3: – 3:FARHAD SHARIF – , “” , Iran (Islamic Republic of) , 100300590 , 19 December2009 _

 

  ۳-   ۱:HAMID GARMABI – 2:MOHAMAD FASIHI DASTJERDI – , “” , Iran (Islamic Republic of) , 100300591 , 18 February2009 _

 

  ۴-   ۱:HAMID GARMABI – , “Apendont Drop Apparatous TO measure the InterfaciaL tension f Liguids and polymer melts” , Iran (Islamic Republic of) , 100300390 , 06 September2007 _ 06 September2027

دیدگاه ها