نمایش نوار ابزار

انگیزه ورود به صحنه انتخابات

در این ویدئو دکتر حمید گرمابی از انگیزه ورود خود به صحنه انتخابات می گوید
دیدگاه ها