نمایش نوار ابزار

رایزنی دکتر گرمابی پیرامون تکنولوژی بازیافت زباله های شهری با سرمایه گذار اروپایی

دکتر گرمابی در حاشیه همایش بین المللی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در حال رایزنی پیرامون تکنولوژی بازیافت زباله های شهری با سرمایه گذار اروپایی

 

دیدگاه ها