نمایش نوار ابزار

فایل تصویری نطق دکتر گرمابی در مجلس

نطق دکتر گرمابی در مورد پیشنهاد حذف و یا ارجاع به کمیسیون تخصّصی برای بررسی کارشناسی مجدّد “بند ب از مادۀ ۶۸ برنامۀ ششم توسعه” در خصوص گازسوز کردن خودروهای دیزلی

دیدگاه ها