نمایش نوار ابزار

بخشی از مصاحبۀ خبرنگار سیما با دکتر گرمابی در حاشیه مراسم ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

دیدگاه ها