نمایش نوار ابزار

حمايت دکتر گرمابی از پيشنهاد “پرداخت به موقع و بدون تاخير پاداش پايان خدمت”

حمايت دکتر گرمابی از پيشنهاد “پرداخت به موقع و بدون تاخير پاداش پايان خدمت” افرادي كه بر اساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند. اين پيشنهاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

دیدگاه ها