نمایش نوار ابزار

دکتر گرمابی به اتفاق مدیر کلّ تقسیمات کشوری، از شهرستان فیروزه و روستاهای گرماب و اسحاق‌آباد بازدید کرد

دکتر گرمابی به اتفاق مدیر کلّ تقسیمات کشوری، از شهرستان فیروزه و روستاهای گرماب و اسحاق‌آباد بازدید کرد.

این بازدیدها با هدف بررسی و ارائه‌ی گزارش به وزیر کشور برایِ ارتقای این نواحی، پیرو نامه‌‌ی دکتر گرمابی به وزیر صورت گرفته است.
۲۳ شهریور ۹۶

شهرستان فیروزه شهرستان فیروزه شهرستان فیروزه شهرستان فیروزه

مطالب مشابه
دیدگاه ها