نمایش نوار ابزار

پاسخِ مدیر عامل “شرکت مادر تخصّصی برق حرارتی” به نامه و پرسش‌هایِ دکتر گرمابی

پاسخِ مدیر عامل “شرکت مادر تخصّصی برق حرارتی” به نامه و پرسش‌هایِ دکتر گرمابی درباره‌ی مطالبات و نگرانی‌هایِ کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

قطعی بودن قرارداد کارکنانِ فعلی به صورت ۵ ساله با شرکت جدید

انتقال قرارداد فعلیِ کارکنان از شرکتِ قدیم به شرکتِ جدید

تعهّد شرکت جدید مبنی بر رعایت سقف دریافت‌هایِ پیشینِ کارکنان و کوشش برای ایجاد شرایط رفاهی بهتر برای ایشان

تعهّد شرکت جدید نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت و سنوات کلّیه‌ی کارکنان

عدم موافقتِ مالکِ کنونیِ نیروگاه مبنی بر خریدِ شرکت بهره‌بردار در راستایِ یگانه‌سازیِ مالک و شرکت بهره‌بردار

۲۴ آبان ۱۳۹۶

نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه سیکل ترکیبی

دیدگاه ها