نمایش نوار ابزار

تذکرهای دکتر گرمابی در فرصت صحن علنی مجلس

تذکرهای دکتر گرمابی در فرصت صحن علنی مجلس و در راستای ایفای وظیفه‌ی نظارتی نمایندگی مردم

۲۶ آبان ۹۶

دیدگاه ها