نمایش نوار ابزار

اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جهت برگزاری اردوی تیم ملی کشتی محلی (سنتی) در نیشابور

اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جهت برگزاری اردوی تیم ملی کشتی محلی (سنتی) در نیشابور

این مساعدت از سوی معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان و در پی درخواست دکتر گرمابی مبنی بر مساعدت در برگزاری مسابقات کُشتی محلّی صورت گرفت.

اردوی تیم ملی کشتیاردوی تیم ملی کشتی

دیدگاه ها