نمایش نوار ابزار

اتحاد نمایندگان نیشابور و فیروزه، تربت حیدریه، گناباد و بجستان در جهت توسعه‌ی دانشگاهی

دکتر گرمابی و خانم چنارانی نمایندگان نیشابور و فیروزه به همراه آقای دکتر باستانی نماینده‌ی زاوه، تربت حیدریه ومه‌ولات و آقای بنایی، نماینده گناباد و بجستان و دکتر صادقی، ریاست دانشگاه نیشابور با دکتر غلامی وزیر علوم دیدار کرده و دستور مساعدی از ایشان دریافت شد.

محورهای اصلی این جلسه‌ی مهم :

✔️اعتراض نمایندگان به شرایط و نحوه‌ی برخورد دانشگاه‌های معین با دانشگاه‌های کوچکتر

✔️پیشنهاد جهت اهدای جایزه‌ی پژوهشی خیام توسط دانشگاه نیشابور و درخواست مساعدت از وزارت علوم

✔️پیشنهاد جهت ادغام دانشکده‌ی فنی وحرفه ای کشاورزی با دانشگاه نیشابور، با توجه به مصوبه‌ی شورای گسترش و جهت جلوگیری از موازی‌کاری .

چهار نماینده‌ی حاضر در جلسه، متقاضي خروج دانشگاه‌های شهرهای متبوع خود از نظارت دانشگاه فردوسي مشهد و تشکیل هیأت امنای مشترك توسط سه دانشگاه نيشابور، تربت حيدريه و گناباد بودند که با نظر مساعد وزیر علوم دستور بررسي برای این موضوع مهم صادر شد.

۲۰ آذر ۹۶

توسعه‌ی دانشگاهی توسعه‌ی دانشگاهی

دیدگاه ها