نمایش نوار ابزار

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در جلسه‌ی هم‌اندیشی جهت برگزاری روزهای ملّی عطار و خیام

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در جلسه‌ی هم‌اندیشی و بررسی برنامه‌های پیشنهادی جهت برگزاری روزهای ملّی عطار و خیام در فروردین و اردیبهشت ‌ماه سال آینده

۲۸ آذر ۹۶

روزهای ملّی عطار و خیام روزهای ملّی عطار و خیام

دیدگاه ها