نمایش نوار ابزار

بزرگداشت مقام دانشجو “نقش دانشجو در ایران + شهر”

پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور :

دکتر گرمابی (نماینده مجلس)
خانم رمارم (عضو شورای شهر مشهد)

زمان:یکشنبه ۳ دیماه
مکان: مشهد، دانشگاه خیام

دانشجو

دیدگاه ها