نمایش نوار ابزار

دومین نشست مشترک نمایندگان ملّی و محلّیِ شهرستان نیشابور و بررسی و پیگیریِ مسائل مرتبط با حوزه‌ی نظارتی آن

دکتر گرمابی در این نشست، پیرو جلسه‌ی پیشین، گزارشی از روند پیگیری موارد طرح شده در جلسه‌ی قبل را به شورائیان ارائه داد:

اختصاص سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون

تقسیط و تخفیف جریمه‌های تعیین شده از سوی سازمان تامین اجتماعی برای شهرداری

تسهیل در پرداخت بدهی به بانک شهر

در ادامه اعضای شورای شهر، مسائلی را که امکان بررسی و پیگیری آن از طریق نمایندگان مجلس وجود دارد، به آگاهی ایشان رساندند:

دریافت وام برای خرید اتوبوس از پُست‌بانک

امکان دریافت وام برای شهرداری با چک داخلی این سازمان و بدون ترهین ملک

فراهم‌سازیِ تکنیکیِ امکان جداسازی آب شُرب از آب فضای سبز شهری

تخصیص اعتبار برای سامان‌دهی سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ی شهر

تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مسیر حرم تا حرم

۷ دی ۹۶

نشست مشترک نمایندگان نشست مشترک نمایندگان

دیدگاه ها