نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در روستاهای نوسرا و نومیری و بازدید از آثار کهن و بناهای تاریخی

حضور دکتر گرمابی در روستاهای نوسرا و نومیری و بازدید از آثار کهن و بناهای تاریخی در راستای بررسی امکان توسعه‌ی صنعت گردشگری در این منطقه

۲۲ دی ۹۶

روستاهای نوسرا و نومیری روستاهای نوسرا و نومیری روستاهای نوسرا و نومیری روستاهای نوسرا و نومیری روستاهای نوسرا و نومیری روستاهای نوسرا و نومیری روستاهای نوسرا و نومیری روستاهای نوسرا و نومیری روستاهای نوسرا و نومیری روستاهای نوسرا و نومیری

دیدگاه ها