نمایش نوار ابزار

انجام مطالعات و اجرای احداث پروژه خط آهن ترکمنستان- لطف اباد- درگز – قوچان- نیشابور- سبزوار

پیگیری دکتر گرمابی  به همراه تعدادی از نمایندگان استان خراسان رضوی، از وزیر راه و شهرسازی در خصوص انجام مطالعات و اجرای احداث پروژه خط آهن ترکمنستان- لطف اباد- درگز – قوچان- نیشابور- سبزوار

۴بهمن۹۶

خط آهن ترکمنستان

دیدگاه ها